Η Εταιρεία

Ισολογισμός χρήσης 2012

Ισολογισμός χρήσης 2013

Ισολογισμός χρήσης 2014

 

1. ΓΕΝΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΜΑΣ

 

 

1.1  Η ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. είναι τεχνική μελετητική εταιρεία η οποία  δραστηριοποιείται  στους  παρακάτω  τομείς :

 

 1.2  Η έδρα της  ευρίσκεται στην οδό Ράχης 4α & Δάσους στο   Χαλάνδρι  Αθηνών, τηλ: 210-6820680, fax: 210-6822346,

 

 

                                                                  .

1.3  Πελάτες της εταιρείας είναι το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι και Κοινότητες). Επίσης η εταιρεία αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών τεχνικών εφαρμογών για ιδιώτες/ ιδιωτικές εταιρείες (τράπεζες, τηλεπικοινωνιακές εταιρείες , κ.τ.λ ).

 

1.4  Η εταιρία διαθέτει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό σε GPS υψηλής ακρίβειας, ψηφιακό scanner τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονα τοπογραφικά όργανα, φωτογραμμετρικό εξοπλισμό (ψηφιακό φωτογραμμετρικό όργανο), λογισμικά GIS, σχεδιαστικά λογισμικά καθώς και λογισμικά γραφιστικής.

 

 

1.5   Η ΓΑΙΑ - ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. με γνώμονα την βέλτιστη εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών καθώς και την αρτιότερη σύνταξη τοπογραφικών, συγκοινωνιακών, περιβαλλοντικών, υδραυλικών και λοιπών  μελετών, διαρθρώνεται σε εννιά αυτόνομα τμήματα. Το κάθε ένα από αυτά έχει την δυνατότητα και την εξειδίκευση να εκτελέσει εφαρμογές του πεδίου δραστηριοτήτων του αυτόνομα, είτε σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα, εάν το τεχνικό αντικείμενο το απαιτεί. Ειδικότερα η ΓΑΙΑ - ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. διαρθρώνεται ως εξής:

 

 

 

 

 

 

 

Organization Chart


 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

2.1 Η εταιρεία  στον τομέα των τοπογραφικών μελετών δραστηριοποιείται  ειδικότερα στα παρακάτω αντικείμενα :

·               Τοπογραφικές μελέτες με επίγειες τοπογραφικές μεθόδους (τριγωνισμούς ,δορυφορική γεωδαισία ,  αποτυπώσεις εκτάσεων με κλασικές μεδόδους   και με δορυφορικές  (GPS, δορυφορικές αεροφωτογραφίες).

·               Βυθομετρήσεις

·               Χαρτογραφικές μελέτες

·               Ψηφιακή αναγωγή χαρτών σε οποιοδήποτε γεωδαιτικό Datum

·               Διόρθωση / Αναγωγή χαρτών Raster με ακρίβειες μετασχηματισμούς ανωτέρας τάξεως

·               Ορθοφωτογραφίες, ορθοφωτομωσαικά, ορθοφωτοχάρτες

·               Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους

·               Κτηματολόγιο

·               Τηλεπισκόπιση

·               Εργασίες μητρώου Υπ. Γεωργίας

·               Σαρώσεις σε σαρωτή υψηλής ακρίβειας

·               Εκτυπώσεις σε εκτυπωτή υψηλής ακρίβειας ειδικό για φωτογραφίες  

 

2.2 Η εταιρεία  στον τομέα των συγκοινωνιακών έργων   δραστηριοποιείται ειδικότερα στα παρακάτω αντικείμενα :

·               Μελέτες οδοποιίας

·               Μελέτες αεροδρομίων

·               Μελέτες σιδηροδρομικών γραμμών

·               Εκτιμήσεις κυκλοφοριακών μοντέλων

·               Μελέτες ανισόπεδων & ισόπεδων κόμβων

·               Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

·               Τηλεμάτικη

·               Σήμανση – σηματοδότηση – φωτεινή σηματοδότηση

·               Σταθμοί διοδίων

·               Οργάνωση χώρων στάθμευσης

 

2.3 Η εταιρεία  στον τομέα των υδραυλικών έργων δραστηριοποιείται  ειδικότερα στα παρακάτω αντικείμενα :

·               Υδρεύσεις

·               Αποχετεύσεις

·               Αρδεύσεις

·               Αντιπλημμυρικά έργα

·               Υδρολογίες

·               Φράγματα

·               Λιμνοδεξαμενές

·               Αποχέτευση – αποστράγγιση οδών

 

2.4 Η εταιρεία  στον τομέα των περιβαλλοντικών έργων   δραστηριοποιείται  ειδικότερα στα παρακάτω αντικείμενα :

·               Μελέτες προέγκρισης χωροθέτησης

·               Εκτίμηση ακουστικού θορύβου

·               Εκτίμηση ατμοσφαιρικής ρύπανσης

·               Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων

·               Οριοθέτηση ζωνών ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας

·               Διαχείρηση στερεών & υγρών αποβλήτων (ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, ΒΙΟΚΑ, ΒΙΠΕ)

 

2.5 Η εταιρεία  στον τομέα των  Γεωγραφικών συστημάτων Πληροφοριών , δραστηριοποιείται  ειδικότερα στα παρακάτω αντικείμενα :

 

·               Σχεδιασμό και υλοποίηση μοντέλων γεωγραφικών βάσεων δεδομένων

·               Σχεδιασμό και υλοποίηση μοντέλων αλφαριθμητικών βάσεων δεδομένων

·               Δημιουργία δεδομένων, χωρικών και αλφαριθμητικών

·               Σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών

·               Δημιουργία εφαρμογών λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών σε πλατφόρμες GIS και WEB GIS : ESRI (ArcGIS, Arc/Info, ArcGIS Server, ArcIMS, ESRI MapObjects, ArcSDE), Autodesk (Map, Land, Mapguide), Manifold, Oracle Spatial

·               Δημιουργία εφαρμογών λογισμικού σε περιβάλλον RDBMS (Oracle, SQLServer, MySQL),

 

2.6 Η εταιρεία στον τομέα της φωτογραμμετρίας δραστηριοποιείται ειδικότερα στους παρακάτω τομείς:       

·               Σχεδιασμός προγραμματισμός εκτέλεση αεροφωτογραφήσεων

·               Εμφανίσεις – εκτυπώσεις αεροφωτογραφιών

·               Σύνθεση ορθοφωτοχαρτών – φωτομωσαϊκών

·               Σαρώσεις υψηλής ακρίβειας

 

 


ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012

Ισολογισμός 2012


 

ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

Ισολογισμός 2013


ΓΑΙΑ ΙΑΠΕΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

 

Ισολογισμός 2014